Yleiset Ehdot

1. SOVELTAMISALA
Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan kaikissa Happy Orange Oy:n, (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan välisissä tavaroiden toimituksissa, ellei myyjän ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

2. TILAUKSEN MÄÄRITTELY
Myyjää ja asiakasta koskevat ehdot määrittyvät sen mukaisesti onko kyseessä asiakkaalle räätälöity tilaus vai muu tilaus. Räätälöintitilauksissa asiakkaalle tehdään uniikki tuote asiakkaan omista lähtökohdista, materiaalista, designista tai ajatuksesta ja ainoastaan asiakkaalle toimitettavaksi. Räätälöintitilausta koskevat ehdot ovat tiukemmat ja niitä koskee ennakkomaksu 20 % ja loppumaksu 80 % kauppasummasta. Räätälöintitilauksia koskevat myös tarkemmat immateriaalioikeudet ja aikatauluihin sidotut tilaus, toimitus, muutos ja peruutusehdot. Räätälöintituotteilla ei ole palautusoikeuksia. Tilaukset tulee vahvistaa aina kirjallisesti sähköisesti. Aikataulut lasketaan viimeisimmästä kirjallisesti viestinnästä laskien.

3. TAVAROIDEN TOIMITUS
Tavaroiden toimitus asiakkaalle tapahtuu asiakkaan kirjallisen tilauksen mukaisesti tai hyväksytyn tarjouksen perusteella. Jos tarjouksessa ei ole muuta mainittu, on tarjous voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä. Pienin tuotteen toimituserä on yksi myyntierä. Ilmoitetut tavaroiden toimitusajat ovat myyjän asiakkaalle antamia arvioita, eivätkä sido myyjää tai mahdollista tehdyn tilauksen purkua. Asiakkaasta johtuva alkuperäisessä sopimuksessa tai hyväksytyssä tarjouksessa sen toteuttamisedellytyksiä, -tapaa, aikataulua ja/tai tavaroita koskeva muutos oikeuttaa myyjän tekemään vastaavia tavaroiden toimittamiseen liittyviä toimitusajan ja/tai hinnan muutoksia. Toimitettuja tavaroita koskevat muistutukset on tehtävä viimeistään kolmen päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.

4. TAVARAPANTTI
Omistusoikeus myyjän asiakkaalle toimittamiin tavaroihin siirtyy, kun asiakas on kokonaisuudessaan maksanut sovitun kauppahinnan myyjälle.

5. HINNAT
Tuotteiden hinnat määräytyvät myyjän kulloinkin antamien kirjallisten hinnastojen tai tarjousten perusteella. Tavaroiden hinnat ovat tuotteen kappalehintoja rahtivapaasti myyjän varastolla. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja muun lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat verot ja maksut niiden voimaantulohetkestä lukien. Myyjällä on oikeus vapaasti muuttaa tuotteidensa hinnoittelua. Hintoihin voidaan myös lisätä kulloinkin voimassa olevia muita kuluja kuten esimerkiksi laskutus-, käsittely, tai toimituskuluja.

6. LASKUTUS
Asiakas suorittaa sopimuksen mukaiset maksut myyjän lähettämän laskun perusteella siihen merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksuehto normaalisti on 14pv netto, mutta myyjällä on oikeus muuttaa maksuehtoa tapauskohtaisesti. Räätälöintitilauksessa asiakasta laskutetaan ennakkomaksuna 20 % tilauksen kokonaisarvosta. Ennakkomaksu laskutetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Loppuosa 80 % laskutetaan tuotteiden toimituksen yhteydessä maksuehdolla 14 pv netto laskun päiväyksestä. Eräpäivän jälkeen viivästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
Maksuehdon muutos ei oikeuta asiakasta muuttamaan tai perumaan tilausta. Myös ennakkomaksu on perintäkelpoinen 7 pv. eräpäivän jälkeen. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä viimeistään laskun eräpäivään mennessä. Mikäli asiakas
on reklamoinut laskusta tai tehnyt vahingonkorvausvaatimuksen, on asiakas velvollinen suorittamaan laskun riidattoman osan ao. laskun maksuehdoilla. Myyjällä on oikeus periä asiakkaalta jokaiselta perimiskerralta perimiskustannuksina 8,50 euron suuruisen perimislisän. Myyjällä on oikeus siirtää erääntynyt saatava perintätoimistolle.

7. HAPPY ORANGE OY:N VASTUU JA VASTUUN RAJOITUKSET
Myyjän vastuu koskee ainoastaan toimitetun tavaran laatua ja sen ominaisuuksia. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus tavarassa olevista vahingoista rajoittuu ao. tavaraerän arvoon. Myyjä on ensisijaisesti oikeutettu korvaamaan virheellisen suorituksen virheettömällä suorituksella.

Myyjä ei vastaa:
-välillisistä ja epäsuorista vahingoista
-vahingoista kolmannelle osapuolelle
-vahingoista, jotka asiakas on aiheuttanut tavaroiden käsittelyn, kuljetuksen ja/tai varastoinnin yhteydessä
-vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tavaroiden ohjeiden vastaisesta ja/tai virheellisestä käytöstä
-asiakkaan välittämien materiaalien immateriaalioikeuksista, lisenssioikeuksista tai muusta materiaaliin liittyvästä rasitteesta, juridisesta oikeudesta, käyttöoikeudesta tai lainvastaisuudesta, eikä ole velvollinen osapuoli näissä

Myyjä ei vastaa asiakkaan ja kolmansien osapuolien, (esim. ulkopuolinen tavarankuljettaja), välisiin erillisiin sopimuksiin perustuvista velvollisuuksista ja vastuista.

8. OIKOVEDOS
Myyjän lähettäessä tavaranäytteen tai oikovedoksen on ostajan 5 päivän kuluessa ilmoitettava hyväksymisestä mahdollisine muutoksineen. Ellei ostaja ole antanut palautetta tavaranäytteestä tai oikovedoksesta 5 päivän kuluessa kirjallisesti katsotaan ostajan hyväksyneen tavaran toimituksen myyjän lähettämän oikovedoksen tai tavaranäytteen mukaisena.

9. TOIMITETTU MÄÄRÄ
Myyjän toimittaessa tavaran saa myyjä poiketa tilatusta tavaramäärästä, kuitenkin enintään +/-10 %. Myyjä laskuttaa tilauksen toimituksen mukaisesti.


10. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas vastaa tilauksen oikeudellisuudesta ja tilauksen tehneen työntekijän kelpoisuudesta tehdä tilauksia yrityksen puolesta. Asiakas vastaa tavaroiden toimitus- ja laskutusosoitteiden oikeellisuudesta.
Asiakas vastaa virheellisestä tilauksesta sekä siitä aiheutuvista kuluista ja kustannuksista.
Asiakkaan tai tuotteen käyttäjän velvollisuutena on tutustua tuotteen mukana tuleviin tuoteselosteisiin, teknisiin ohjeisiin ja/tai turvallisuusmääräyksiin sekä varmistuttava aina tuotteen sopivuudesta ao. käyttötarkoitukseen.
Epäselvissä tilanteissa asiakkaan tulee aina kysyä myyjältä selvitystä tuotteen sopivuudesta ja käyttöturvallisuudesta ao. käyttötarkoitukseen. Asiakas vastaa, että hänellä on oikeus käyttää toimittamiaan materiaaleja, eikä niiden käyttäminen riko minkään toisen tahon omistus-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.
Asiakas sitoutuu tilauksen allekirjoituksella tai tarjouksen hyväksymisellä toimittamaan mahdolliset tuotemerkkauksiin tarvittavat logot, tiedot ja materiaalit 21 päivän sisällä tilauksen hyväksymisestä.
Mikäli asiakas ei toimita räätälöintitilaukseen liittyvää tarvittavaa materiaalia em. mukaisesti, myyjä saa tulkita tilauksen asiakkaan puolelta puretuksi (kts. kohta 15).

11. YLIVOIMAINEN ESTE
Myyjä vapautuu tavaran toimittamiseen liittyvien velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure –tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita myyjä ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

12. IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Happy Orange-, Happy Traveler -, Happy Kids-, Happy Power-, Happy Brands-, Happy Care-, Happy O Planet Eco-, Hope-, tuotenimillä myytäviin tuotteisiin ja muihin Happy Orange Oy yrityksen suunnittelemien tuotteiden tuotenimikkeisiin ovat Happy Orange Oy:llä.

13. REFERENSSIOIKEUS
Myyjällä on oikeus käyttää asiakkaan nimeä, logoa ja muuta tuotteiden merkkauksiin liittyvää materiaalia referenssinä omassa markkinoinnissaan, ellei asiakas erikseen sitä kirjallisesti kiellä.

14. RIITOJEN RATKAISEMINEN
Kaikki sopimusosapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.

15. TUOTTEITA KOSKEVAT MUUTOKSET
Myyjällä on oikeus muuttaa tuotteidensa sisältöä, niiden koostumusta, pakkausten ulkoasua ja/tai muuta tuotteeseen liittyvää ominaisuutta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään seuraavan tavaraerän toimituksen yhteydessä.

16. MUUT EHDOT
Tuotteissa mahdollisesti olevat viimeiset käyttöpäivät ovat ohjeellisia ja niiden paikkaansa pitävyyteen vaikuttavat mm. tuotteiden käsittely, kuljetus, varastointi sekä muut vastaavat olosuhteet. Mahdolliset sopimukset, jotka ovat ristiriidassa näiden myynti- ja toimitusehtojen kanssa, eivät sido myyjää. Muutoin
tilaussopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten keskinäisellä asianmukaisesti allekirjoitetulla kirjallisella sopimuksella. Tilaajan purkaessa tilaussopimuksen veloitetaan tilaajalta vähintään 70 % tilauksen koko arvosta kattamaan myyjälle aiheutuvia kuluja tilauksesta.